Preshevës i'u shtua organizata për kujdesin e të moshuarve ''Kujdesi Shëndetsorë Shtëpiak për të Moshuar''

Preshevës i'u shtua organizata për kujdesin e të moshuarve ''Kujdesi Shëndetsorë Shtëpiak për të Moshuar''

Ka hapur zyrtarisht dyert Organizata për kujdesin e të moshuarve "Kujdesi Shëndetsorë Shtëpiak për të Moshuar"

Sherbimi shtëpiak do të përfshijë një gamë të gjerë të shërbimeve, duke filluar nga kujdesi shëndetësor dhe deri te aspektet e përditshme të kujdesit, si pastrimi i ambientit dhe blerjet e nevojave shtëpiake për të moshuarit

Qëllimi kryesor i këtij shërbimi është të ndihmojmë dhe të ndërtojmë një shoqeri më të fortë dhe më të bashkuar.

Kjo organizatë ka ndarë punët dhe përgjegjësitë duke ndarë stafin e saj në disa grupe kryesore:

1. *Drejtori Ekzekutiv:*

- Menaxhon dhe udhëheq operacionet e përgjithshme të Sherbimit.

- Harton strategjitë dhe planifikon për zhvillimin afatgjatë të Sherbimit.

- Përgatit raporte dhe prezantime për bordin drejtues dhe për mbështetësit e Sherbimit.


2. *Koordinatori i Programit:*

- Harton dhe menaxhon programet dhe projektet e Sherbimit.

- Koordinon punën e anëtarëve të stafit dhe të vullnetarëve për të siguruar realizimin e qëllimeve të programit.

- Monitoron dhe vlerëson efektivitetin e programit dhe bën rekomandime për përmirësime.


3. *Menaxheri Financiar:*

- Përgatit dhe monitoron buxhetin e Sherbimit.

- Mban rregjistrin e financave dhe harton raporte financiare për bordin drejtues dhe për autoritetet e tjera kompetente.

- Kujdeset për administrimin e pagesave dhe për sigurimin e zbatimit të politikave financiare të Sherbimit.


4. *Koordinatori i Komunikimeve:*

- Harton dhe menaxhon strategjitë e komunikimit të Sherbimit.

- Krijon materiale promovuese dhe të informacionit për të ndarë mesazhet dhe për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për aktivitetet dhe projektet e Sherbimit.

- Menaxhon faqen e internetit dhe rrjetet sociale të Sherbimit.


5. *Motra medicionale dhe  Kujdestare Shëndetësor:*

- Ofron kujdes shëndetësor të individualizuar për të moshuarit në nevojë.(kontrollon tensionin ne xhak,kontrollon nivelin e sheqerit ne xhak )

- Kryen vlerësimin e gjendjes shëndetësore të klientëve dhe harton plane kujdesi për ta.

- Siguron administrimin e barnave dhe trajtimit e ndryshme shëndetësor sipas nevojave të klientëve.


6. *Ekipi i Pastrimit Ambientit:*

- Kujdeset për pastrimin dhe dezinfektimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të shtëpisë së klientit.

- Përdor produkte të specializuara dhe paisje për të siguruar një ambient të pastër dhe të sigurt për të moshuarit.

- Menaxhon inventarin e materialeve dhe ekipamentit për pastrim.


7. *Ekipi i Menaxhimit të Blerjes dhe Pagesave Komunale:*

- Kujdeset për blerjen e nevojave të përditshme të klientëve, duke përfshirë ushqimin, barnat dhe pajisjet e nevojshme.

- Kryen pagesat e rregullta për rrymën, ujin, dhe shërbimet tjera komunale të cilat janë të nevojshme për shtëpinë e klientëve.

- Monitoron buxhetin dhe harton raporte financiare për të siguruar që pagesat dhe blerjet janë të kryera në mënyrë efikase dhe të përshtatshme.