Zyra për të Rinj në Preshevë ka paguar mbi 1,3 milion dinar për dekor, 730mije dinarë kompanis serbe nga Vranja

Zyra për të Rinj në Preshevë ka paguar mbi 1,3 milion dinar për dekor, 730mije dinarë kompanis serbe nga Vranja

Ne raportin e Revizionit janë evidentuar pagesat me kontrata në dorë nga Llogaria e zyrës për të rinj për ndriçime dekorative në vlerë prej 730 mijë dinarëve e paguar në llogari të "ELEKTROSISTEM" nga Vranja për montimin e dritave dekorative të objektit të komunës së Preshevës, pagesë në vlerë prej 180 mijë dinarëve me datë 29.12.2016 dhe pagesë për ndriçimin e vitit të ri në vlerë prej 418 mijë dinarëve.

Shuma e përgjithshme e paguar nga llogaria e zyrës për të rinj rezulton të jetë 1.328.000 dinarë(mbi 11.000 euro). Nga kjo shihet që zyrën për të rinj pushteti lokal e ka shëndërruar si ndërmarrje publike, dhe mundësi për keqpërdorimin e parasë publike, ndërsa për aktivitete të Rinisë së Preshevës as që lodhen.

Ndiqni videon nga minuta 09:30